Wetenschappelijk onderzoek

Stichting EFT vindt het belangrijk dat de positieve effecten van EFT die in de praktijk ervaren worden ook wetenschappelijk onderbouwd worden. We volgen daarom de stand van zaken met betrekking tot wereldwijd wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van EFT nauwgezet.

Actuele stand van zaken

Er zijn momenteel een 155-tal studies gedaan van wisselende kwaliteit. Op de literatuurlijst van Novet, vind je een selectie die aan minimale kwaliteitscriteria voldoet. Deze studies zijn als volgt in te delen:

 • 1 case study: een nauwkeurig casusverslag
 • 1 ‘uncontrolled outcome study’: een voor- en nameting, maar geen controlegroep. Dat wil zeggen dat er alleen een groep deelnemers was die EFT toegepast kregen, en dat er geen groep deelnemers was, die een andere of geen therapie kregen ter vergelijking.
 • 6 ‘randomized controlled studies with limited generalizability’: een voor- en nameting, een of meerdere controlegroepen, waarbij de deelnemers willekeurig aan de groepen zijn toebedeeld. Maar door bijvoorbeeld beperkingen in de onderzoeksopzet of het ontbreken van een follow-up is niets te zeggen over of de uitkomsten ook in andere situaties of bij andere patiënten zouden kunnen gelden.
 • 10 ‘randomized controlled studies with potentially strong generalizability’: een voor- en nameting, een of meerdere controlegroepen en een gedegen onderzoeksopzet zodat op basis daarvan er conclusies getrokken kunnen worden over de effectiviteit van de interventie in andere situaties en bij andere patiënten.
 • 18 theoretische en overzichtsartikelen: deze artikelen beschrijven theoretische achtergronden en mogelijke werkingsmechanismen; geven een overzicht van het bestaande onderzoek en/of bespreken de klinische toepassing van de behandelvorm op basis van dat bestaande onderzoek.


Positief effect met een vraagteken

De studies, waarin EFT onderzocht is, laten over het algemeen een positief effect zien. Echter veel studies kennen beperkingen in de opzet, waardoor het lastig is om conclusies te trekken over de effectiviteit van EFT in andere situaties of bij andere cliënten.

Onderzoek naar EFT in de kinderschoenen

Er is slechts een beperkt aantal goede studies gedaan. Waarschijnlijk vooral doordat EFT een relatief nieuwe behandelmethode is.

 • Financiering
  Onderzoek doen kost geld. Het is lastig om financiering te krijgen voor een groter en gedegen onderzoek naar een methode die nog weinig bekend is en nog niet of nauwelijks wordt toegepast binnen het reguliere veld. Daarnaast vraagt wetenschappelijk onderzoek ook om voldoende draagvlak vanuit de sector zelf.
 • Protocol versus maatwerk
  Een ander ‘probleem’ wat betreft het onderzoek naar EFT is dat in een wetenschappelijke studie met meerdere proefpersonen en een of meerdere controlegroepen de interventie volgens een vast protocol moet worden uitgevoerd om vergelijking mogelijk te maken. In de praktijk is EFT vooral maatwerk, en krijgt de behandeling vorm in de interactie met de cliënt. Wanneer EFT wordt toepast volgens protocol zal dat de effectiviteit nadelig beïnvloeden. Een oplossing zou kunnen zijn om naast de ‘randomized controlled studies’ ook gebruik te maken van uitgebreid beschreven casestudies om meer zicht te krijgen op de werkingsmechanismen van EFT en om de effectiviteit ervan beter te kunnen onderbouwen.  

 

 

X